นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น”