ข่าวเด่น

อธิการบดีมวล. เผยมีกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 10 ส.ค.2556

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 1,305 คน ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์(มวล.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,305 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 72 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 1,230 คนทั้งนี้ในระดับปริญญาตรีสามารถจำแนกผู้สำเร็จการศึกษา ตามสำนักวิชาต่างๆ ได้แก่ สำนักวิชาการจัดการ 310 คน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 47 คน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 64 คน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 86 คน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 คน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 125 คน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 185 คน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 20 คน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 239 คน และสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 153 คน

โอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สาขาไทยศึกษาบูรณาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี สาขาสถาปัตยกรรม และศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้ ยังมีบัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 9 คน ผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา จำนวน 5 คน และโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น จำนวน 2 คน เข้ารับพระราชทานรางวัลด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้มารายงานตัวด้วยตนเอง ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-10.00 น. ณ โถงอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และฝึกซ้อมย่อยในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 และจะมีการฝึกซ้อมใหญ่ขั้นตอนสมบูรณ์เหมือนวันรับพระราชทานปริญญาบัตรจริง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ดังกล่าวกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  

แนวปฏิบัติสาหรับการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2555

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP