ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2556


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ’56 เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ภาษาไทย และกระตุ้นให้คนไทยอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ เพื่อเป็นการรองรับการผลักดันประเทศเข้าสู่ความเป็นอาเซียน อย่างสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี นายศิริพัฒ พัฒกุล ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ’56 รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายศิริพัฒ พัฒกุล ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว่า วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเป็นประธานการประชุมทางวิชาการชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเด็น “ปัญหาการใช้ภาษาไทย” พระองค์ทรงให้ข้อคิดเห็นหลายอย่างในเรื่องการเขียน การอ่าน การพูดภาษาไทย ที่ถูกต้อง ทรงแสดงทรรศนะเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาไทยไว้หลายประการ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาไว้อย่างดี และเนื่องจากปัจจุบันอาเซียนเข้ามามีบทบาทสำคัญในประเทศไทย กิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ในปีนี้ จึงจัดขึ้นในหัวข้อ “ภาษาไทยนั้นสำคัญไฉนในอาเซียน” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ ไม่กลืนหายไปกับภาษาและวัฒนธรรมใหม่ๆ จนลืมรากเหง้าของภาษาและวัฒนธรรมไทย และเพื่อเป็นการรองรับการผลักดันประเทศเข้าสู่ความเป็นอาเซียนอย่างสมบูรณ์ เราคนไทยควรใช้ภาษาไทยอย่างไรเพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมของชาติ ที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างความเข้าใจ สร้างสรรค์วรรณศิลป์และศิลปะที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ มาเป็นเวลานาน อาจจะก่อน พ.ศ.400 เพราะในพระไตรปิฎกกล่าวถึงเมืองในภาคใต้ชื่อตามพรลิงค์ ซึ่งการศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้คำตอบว่า เมืองนี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เขาคา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และน่าจะมีภาษาที่ใช้ในการพูดหรือการออกเสียงสืบทอดมาตามลำดับจนปัจจุบัน ต่อมามีการประดิษฐ์อักษรขึ้นมาใช้แทนเสียงเป็นครั้งแรกและยกย่องกันว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราชรับสั่งให้ประดิษฐ์อักษรไทย จึงมีการใช้อักษรไทยหรือลายสือไทเขียนกันมาจากบัดนั้นจนกระทั่งถึงบัดนี้ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญด้านภาษาไทย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงจัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ’56 ขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ภาษาไทย และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่นเป็นแบบอย่าง รวมถึงเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในภาษาไทยดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนเป็นกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกระตุ้นให้คนไทยอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ เพื่อเป็นการรองรับการผลักดันประเทศเข้าสู่ความเป็นอาเซียนอย่างสมบูรณ์
ทั้งนี้ การจัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ’56 นั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทยหรือภาษาชาติ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 และเพื่อเป็นการรองรับการผลักดันประเทศเข้าสู่ความเป็นอาเซียนอย่างสมบูรณ์ วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ในปีนี้ จึงเสนอประเด็นในหัวข้อ “ภาษาไทยนั้นสำคัญไฉนในอาเซียน” เพื่อเป็นการย้ำให้คนไทยอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป

โอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร้อยกรองและเพลงบอกเยาวชนเข้ารับโล่พระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นายศิริพัฒ พัฒกุล ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่รองชนะเลิศอันดับ 1- 2 และรางวัลชมเชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านได้ดีเป็นแบบอย่างในทางสร้างสรรค์ ซึ่งมีผู้ได้รับโล่ดังกล่าว จำนวน 4 คน ได้แก่ พันตรีฉลอง จิตรตรง นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม นายพยอม จันนิ่ม และนายศิวพล เพชรทอง

นอกจากนี้ มีการเสวนา “ภาษาไทยนั้นสำคัญไฉนในอาเซียน” โดย คุณแดเนียล เฟรเซอร์ พิธีกรรายการหลงกรุง ซึ่งออกอากาศทาง ThaiPBS ดำเนินรายการโดย อาจารย์สมใจ สมคิด อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสวนาเรื่อง “ความสำคัญของภาษาไทยในอาเซียน ทัศนะของกวี และนักวิชาการ” โดย คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

 

ประมวลภาพ


TOP