ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักวิชาการจัดการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์ปฏิบัติทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเกณฑ์การตัดสิน ผู้สอบแข่งขันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องได้คะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวบงกช บุษบา
004 นางสาวพรรณิษา อักษรเวช
005 นางสาวรัชนี จันทร์รอด
006 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยสุวรรณ
007 นางรจนา สายวารี
008 นางสาวศรีทิพย์ ศรีทองปลอด
009 นางรสริน อัครด่านสกุล
012 นางสาวอัมพลิกา นุ่นสังข์
013 นางสาววันเพ็ญ จันทร์เมธา
015 นางสาวจรรยาพร บวรธนสาร
016 นางสาวเสาวรส ไชยโม
017 นางสาวดวงเดือน ส้มแป้นเมือง
018 นางสาวติยาพร ชูข่วย
021 นางสาวมยุรา พรหมเดช
100 นางสาวสุนิสา โคจีจุล

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP