ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2