ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการนำเสนอผลงานโครงการวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science : ESS) ครั้งที่ 2 ให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม 44 คน

การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าโครงงานวิจัยของโรงเรียมวิเชียรมาตุและเตรียมความพร้อมการนำเสนอโครงงานที่ได้เข้าร่วมแข่งขันผลงานวิจัยในระดับนานาชาติในงาน Globe Learning Expedition (GLE 2013) ในการประชุม 17th GLOBE Annual Partner Meeting ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2556 ณ รัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

TOP