ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ณ มวล. จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการนำเสนอผลงานโครงการวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science; ESS) ครั้งที่ 2 จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าโครงงานวิจัยของโรงเรียมจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช, โรงเรียนปากพนัง, โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองและโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการแนะนำการใช้งาน Web App ของยุงผ่านโทรศัพท์มือถือ smart phone, และ Tablet ต่างๆ เพื่อง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและทำวิจัย โดย ดร. ศิริวรรณ วงศ์กูล ในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

TOP