ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ณ มวล. จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2