ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ "ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์"

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ "ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์" ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง นวัตกรรมจักรยานปั่นมือปั่นเท้า โดย อาจารย์คมกริบ หลงละเลิง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4.รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

5.รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงานเรื่อง การจัดการขยะและความเสี่ยงสุขภาพคนเก็บขยะ โดย อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลไปรับรางวัลในงานการประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 5 วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP