ข่าวทั่วไป

มวล. จัดสัมมนารู้ทันโรคกุ้ง EMS ดึงวิทยากรจากกรมประมงและนักวิจัยญี่ปุ่นร่วมให้ความรู้

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จัดสัมมนารู้ทันโรคกุ้ง หัวข้อ รู้อย่างเข้าใจ ร่วมมือแก้ไข EMS โดยเชิญวิทยากรจากกรมประมงและนักวิจัยประเทศญี่ปุ่น ร่วมถ่ายทอดความรู้ เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาโรคกุ้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุทธิวุฒิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดสัมมนารู้ทันโรคกุ้ง เรื่อง รู้อย่างเข้าใจ ร่วมมือแก้ไข EMS ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชนและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ประมาณ 500 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุทธิวุฒิเมธาวี กล่าวว่า การจัดสัมมนารู้ทันโรคกุ้ง ในหัวข้อ รู้อย่างเข้าใจ ร่วมมือแก้ไข EMS เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2556 ภายใต้แนวคิดเกษตรรักษ์โลก ทั้งนี้กุ้งเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำรายได้มากกว่าปีละแสนล้านบาท แต่ปัจจจุบันผลผลิตกุ้งลดลงมากกว่า 50% เนื่องจากปัญหากุ้งตายจากโรคตายด่วน หรือโรค EMS (Early Mortality Syndrome) เป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่การเลี้ยง ส่งผลกระทบต่อผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง โรงงานผลิตอาหารกุ้งและโรงงานแปรรูปกุ้งประสบปัญหาไม่คุ้มทุน ผู้เลี้ยงวิตกกังวลเป็นอย่างมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆพยายามหาแนวทางแก้ไข โดยในส่วนของหน่วยวิจัยกุ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาเรื่องดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโรค EMS ตลอดจนหาแนวทางป้องกันแก้ไขโรค รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และไขข้อข้องใจต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของไทย

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณคมน์ ศิลปาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง บรรยายในหัวข้อ แนวทางของกรมประมงในการสนับสนุนความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย : กรณีศึกษาวิกฤตการณ์จากการระบาดของกลุ่มอาการตายด่วน (Early Mortality Syndrome) Mr.Yamamoto Toshimasa ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากประเทศญี่ปุ่น บรรยายเรื่องนวัตกรรมใหม่ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

นอกจากนี้ยังมี การเสวนาย่อยในหัวข้อ ประกอบด้วย หัวข้อ หลากหลายสไตล์การเลี้ยงกุ้งให้ผ่าน EMS,หัวข้อประสานแนวคิด ฝ่าวิกฤติ “กุ้งตายด่วน” และหัวข้อวิเคราะห์เจาะลึกปัญหา EMS และแนวทางแก้ไข

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP