มวล. จัดสัมมนารู้ทันโรคกุ้ง EMS ดึงวิทยากรจากกรมประมงและนักวิจัยญี่ปุ่นร่วมให้ความรู้