ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ธ.ก.ส. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น(การท่องเที่ยวโดยชุมชน) เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

สำนักพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะความพยายามในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวสูงสุด รวมทั้งการกระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น นอกจากนั้นเพื่อการพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือนักสื่อความหมายท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมสามารถรองรับคณะนักท่องเที่ยว/ผู้มาศึกษาดูงาน ที่เข้ามาใช้บริการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)” ร่วมกับ โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการและมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ในฐานะเจ้าบ้านของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมจากชุมชนการท่องเที่ยวต่างๆ จำนวน 11 ชุมชนทั่วภาคใต้ ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ำตก จ.นครศรีธรรมราช บ้านโคกเมือง จ.สงขลา บ้านคลองหรั่ง จ.พัทลุง บ้านลำสินธุ์ จ.พัทลุง บ้านนอก ต.ในเตา จ.ตรัง บ้านถ้ำเสือ จ.กระบี่ บ้านเชิงทะเล จ.ภูเก็ต บ้านป่าคลอก จ.ภูเก็ต บ้านราไวย์ จ.ภูเก็ต เกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร และบ้านท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

รูปแบบการอบรม ประกอบด้วยการบรรยายในส่วนของภาคทฤษฎี หัวข้อต่างๆ ได้แก่ แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสืบค้นความเป็นมาของชุมชน โดย อ. ดร. รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชน โดย อ.อรอนงค์ เฉียบแหลม หลักการ บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ โดย อ.ธนาภา ช่วยแก้ว มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีของมัคคุเทศก์ โดย อ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา การฝึกปฎิบัติ เรื่องของ วาทศิลป์ ศิลปะการพูดและเทคนิคการสื่อสารสำหรับมัคคุเทศก์ โดย อ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา และ อ.ธนาภา ช่วยแก้ว คณาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร บรรยายหัวข้อ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว จิตวิทยาการให้บริการและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงานกับชุมชน ณ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพรบ้านคีรีวงและกลุ่มใบไม้ และยังเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนจากพี่สู่น้อง กับกลุ่มอาชีพบ้านคีรีวง ได้ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง นำเสวนาโดย อ.สุนทร บุญแก้วและ อ.ธนาภา ช่วยแก้ว และยังได้มีการสร้างบรรยายกาศการฝึกอบรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยการแทรกกิจกรรมสันทนาการ โดย นายมณเฑียร สุขกุล ส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมจากแต่ละชุมชนได้ทำความรู้จักสร้างสัมพันธ์สร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้เลือกจัดการฝึกอบรม ในชุมชนหมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความเข้มแข็งของชุมชนที่ได้ฟันฝ่าสู้กับภัยธรรมชาติ จนสามารถเอาชนะภัยธรรมชาติ อยู่อย่างพึ่งพิงกันได้ในปัจจุบัน มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน จึงเป็นเหตุผลในการจัดกิจกรรมในชุมชน เพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้กับชุมชน นำประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆ มากมายไปปรับใช้กับชุมชนของตัวเองได้

ในนามของโครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณ สำนักพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอย่างยิ่งที่ให้โอกาส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และร่วมพลักดันยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอบคุณตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ที่สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และที่สำคัญ คือ เจ้าบ้านผู้ใจดีจากชุมชนคีรีวงที่ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


ประมวลภาพกิจกรรม

http://www.youtube.com/watch?v=avyX5Ub2t7A&feature=youtu.be


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wms-btedc.wu.ac.th/

TOP