ธ.ก.ส. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น(การท่องเที่ยวโดยชุมชน) เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว