ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบในการรณรงค์ไม่ขาย – ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานจัดกิจกรรม “หล่อเทียนหลอมใจชาวนครศรีธรรมราช” ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และกิจกรรมร่วมปฏิญาณตนและลงนาม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมธาตุเจดีย์

ทั้งนี้ องค์กรเครือข่ายงดเหล้า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนลด ละเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา พร้อมศึกษาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีปฏิญาณตนและลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาจำนวนมาก

โอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลและองค์กรต้นแบบประจำปี 2556 รวม 6 หน่วยงาน /องค์กร/บุคคล อาทิ อำเภอต้นแบบสถานที่ท่องเที่ยวปลอดแอลกอฮอล์ ประจำปี 2556 ได้แก่ อ.ลานสกา สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบในการรณรงค์ไม่ขาย-ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนายสุริยันต์ ถึงแสง เจ้าหน้าที่วินัยนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา เข้ารับรางวัลในนามมหาวิทยาลัย พร้อมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมประมาณ 20 คน สถานศึกษาต้นแบบไม่ขาย-ไม่ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ได้แก่ โรงเรียนนครการบริบาล บุคคลต้นแบบในการเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ นายสุชาติ ทองบุญยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)นครศรีธรรมราช และร้านค้าต้นแบบในการไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ได้แก่ ร้านป้าวรรณา อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ


TOP