มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบในการรณรงค์ไม่ขาย – ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ ประจำปี 2556