ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสำนักวิชาเทคโนโนโลยีการเกษตร ได้ลงนามความร่วมมือ MOU กับ Tokyo University of Marine Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น เป็นการลงนามในระดับอธิการบดีระหว่างสถาบัน เพื่อร่วมมือในการวิจัย การจัดสัมมนา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์ โดยข้อตกลงมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ทบทวนผลการจากการลงนามทุก 2 ปี

TOP