ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer School ณ ประเทศอินโดนีเซีย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับส่วนวิเทศสัมพันธ์สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer School in the Loop of Cacao and Oil Palm Plantation in Central Sulawesi ระหว่างวันที่ 1-22 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัย Tadulako University เมือง Palu รัฐ Sulawesi ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คือ
1. นางสาวสุพรรณศิริ เพาะทรัพย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
2. นางสาวกนกวรรณ สุนทรวุฒิคุณ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ ได้รับเชิญให้ไปนำเสนอผลงานวิจัยใน International Seminar Entitled Recent Advances of Research in Sciences ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 ณ Tadulako University ด้วย นับเป็นการลงนามความร่วมมือที่มีกิจกรรมในทางปฏิบัติเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย


TOP