มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer School ณ ประเทศอินโดนีเซีย