ข่าวการศึกษา

นักศึกษา มวล. รับทุนการศึกษา มูลนิธิยกเต้งอุทิศ(องค์กรสาธารณประโยชน์)

มูลนิธิยกเต้งอุทิศ(องค์กรสาธารณประโยชน์) มอบทุนการศึกษาจำนวน ๑ ทุน จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย มีวินัยในตนเอง และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในปีนี้ ได้แก่ นายวิทยา ปานประยูร นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มูลนิธิยกเต้งอุทิศ(องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ โดยในปีนี้คณะกรรมการมูลนิธิ มีมติให้มีการมอบทุนการศึกษา ทั้งหมด ๔๖ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๐๐๐ บาท โดยมอบให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ ทุน จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ผู้ที่ได้รับทุน คือ นายวิทยา ปานประยูร นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมี นายศักดิ์ดา สามารถ ประธานกรรมการมูลนิธิยกเต้งอุทิศเป็นผู้มอบทุนการศึกษา


TOP