ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับนักศึกษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์จับมือกับสำนักวิชาการจัดการ รับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจาก Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน 3 คน มาศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยมี อาจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เป็น Local Supervisor และ ผศ.สมใจ หนูผึ้ง อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ดูแล

นักศึกษาที่กำลังศึกษา ณ Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์ และจะเดินทางมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีดังนี้
1. Ms. Elena Degli Innocenti นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลภาคสนามร่วมมกับ ผศ. สมใจ หนูผึ้ง (กำหนดระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556)
2. Ms. Melissa Cuevas Romero นักศึกษาระดับปริญญาโท อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ (กำหนดระยะเวลา 4 เดือน คือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - มกราคม 2557)
3. Ms. Kanokwan Saswattecha นักศึกษาระดับปริญญาเอก อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ (กำหนดระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงปี 2017)


TOP