ข่าวทั่วไป

เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ "ผ้ายก" ภูษาคราแดนใต้

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี และศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผ้ายก” ภูษานคราแดนใต้ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการทรงส่งเสริมและอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองของไทยให้ดำรงอยู่และเป็นที่ชื่นชมยกย่องในความงดงามของผ้าทอไทยจากนานาประเทศ และเชิดชูคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมในอดีตของภาคใต้ในด้านภูมิปัญญาผ้าทอพื้นบ้าน เกิดการกระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผ้าทอพื้นบ้าน และนำไปสู่การอนุรักษ์และสวมใส่ผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ให้มากยิ่งขึ้น นั้น

ในการนี้ คณะเจ้าภาพร่วมทั้ง ๓ หน่วยงาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาฯ ได้จากต้นสังกัดตามระเบียบที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครไปยัง คุณสายฝน จิตนุพงศ์ สำนักงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ E-mail address : jsaifon@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ นี้ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาวิชาการ “ผ้ายก” ภูษานคราแดนใต้ ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP