ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาภูมิภาคศึกษา (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียนศึกษา)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 17/๒๕๕6 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภูมิภาคศึกษา สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 17/๒๕๕6 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 และประกาศขยายเวลารับสมัคร ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1) ดร.กรรณิการ์ สาตรปรุง
2) ดร.เกษวดี กุหลาบแก้ว

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา อัตราที่ 1
1) นายพงษ์เทพ ประสพโชคชัย
2) นางสาววิภาวี พงษ์ปิ่น
3) นายทรรศนะ นวลสมศรี
4) นางสาวนฤมล กล้าทุกวัน
5) นายอรรถพล ทิพย์ศรีบุตร

1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา อัตราที่ 2
1) นายวทัญญู ฟักทอง
2) นางฟารีดา ปันเจอร์
3) นางสาวมูนีเราะฮ์ ยีดำ

2. การสอบ
2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที
2.2 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP