ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ออกเผยแพร่ออนไลน์

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ( August 2013) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความจำนวน 10 เรื่อง แบ่งเป็นบทความจากต่างประเทศ 9 บทความ และบทความจากในประเทศ 1 บทความ

ในปี 2556 วารสารได้เพิ่มความถี่ในการออกเผยแพร่ โดยกำหนดปีละ 6 ฉบับ (จากเดิมปีละ 2-4 ฉบับ) เพื่อลดเวลา submission-to-publication ให้กับผู้เขียน และเพิ่มโอกาส citation ให้กับบทความ โดยบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารได้รับ citation อ้างถึงโดยบทความในวารสาร ISI มากขึ้นเรื่อยๆ ตามลิสท์ตั้งแต่ปี 2010-2013 ที่ประมวลไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้เมนู WJST Citation Report และขณะนี้วารสารได้ผ่านการพิจารณาให้อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS, Google Scholar, Open J-Gate, ThaiScience, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), CAB Abstracts, EBSCOhost, AGRICOLA, IndexCopernicus, Electronic Journals Library, JournalSeek และ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ซึ่งได้รับ TCI impact factor ปีล่าสุด 0.108 สูงกว่าค่าเฉลี่ยสามปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่ 0.079

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ของวารสาร http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/archive หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะได้ที่ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ ผู้จัดการวารสาร โทร. 0 7567 3565-6 หรือ 08 9657 7163

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst

TOP