วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ออกเผยแพร่ออนไลน์