ข่าวเด่น

แนะนำนักวิจัย มวล. : รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช มีความสุขกับการพัฒนางานวิจัยด้าน Ecoinformatics และด้าน Coral Sensor Network

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักวิชาการและนักวิจัยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนางานวิจัยทางด้าน Ecoinformatics และ ด้าน Coral Sensor Network ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการติดตามและอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืนแบบรู้จริง

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เป็นคนกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยา กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาฟิสิกส์ จึงได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง โดยได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ได้ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ Warwick University ประเทศอังกฤษ ทางด้านฟิสิกส์ ด้านฟิสิกส์ไม่เชิงเส้นและทฤษฎีเคออส ได้รับทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ในการสร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอก จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และรางวัลจาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

เมื่อจบการศึกษาได้ทำงานเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอนวิชาทางด้านฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะทำงานวิจัยทางด้าน Ecoinformatics ตั้งแต่ยอดเขา (ป่าเมฆ) จนถึงใต้ทะเล แนวปะการัง โดยได้ทุ่มเทเวลาให้กับงานสอนและงานวิจัย ทั้งในฐานะอาจารย์ทางด้านฟิสิกส์และผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มีงานวิจัยกว่า 59 โครงการ ที่ดำเนินการ ทั้งที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นต้น ผลงานวิจัยที่ทำได้รับการเผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติกว่า 82 เรื่อง และนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติและระดับชาติกว่า 200 เรื่อง

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการเป็นนักวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช ไม่ได้จำกัดเฉพาะการทำวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเท่านั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อปัญหาท้องถิ่นซึ่งสนองนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นหลักในถิ่น โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ระบบนิเวศให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ www.nakhonsiawesome.com เพื่อส่งเสริมข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นครศรีธรรมราชและสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่สำคัญ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช เป็นนักวิจัยรายแรกที่นำเอาเทคโนโลยีทางด้านเซนเซอร์แบบเรียลไทม์มาใช้กับงานวิจัยทางด้านนิเวศวิทยาในประเทศไทย เซนเซอร์ที่นำมาใช้นี้สามารถแสดงข้อมูลแบบ realtime online ทำให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ แบบทันที เทคโนโลยีเซนเซอร์นี้ ได้นำมาใช้กับระบบนิเวศที่หลากหลาย เช่น ป่าเมฆ และป่าประ อุทยานแห่งชาติเขานัน ฟาร์มเลี้ยงหอย อ่าวบ้านดอน และแนวปะการัง เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งนำมาใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศปะการังที่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต

นอกจากการทำวิจัยแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช ยังให้ความสำคัญกับการปลูกจิตวิทยาศาสตร์ให้กับครูและนักเรียน โดยเน้นการสอนแบบ hand-on, problem based learning, inquiry based learning ทั้งยังเป็น GLOBE master trainer ทางด้านอากาศ ได้จัดอบรมให้กับครูและนักเรียนทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 ครั้ง

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี นับเป็นอาจารย์และนักวิจัยที่ทุ่มเทให้กับการสอนและงานวิจัย โดยนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาต่อยอดและให้ความรู้กับนักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของการบริการวิชาการที่สมควรได้รับการยกย่อง

ประวัติและผลงาน


สมพร อิสรไกรศีล ส่วนประชาสัมพันธ์ เรียบเรียง


TOP