3 นักวิชาการบรรยายพิเศษ การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5