ข่าวการศึกษา

นักศึกษาญี่ปุ่น-อเมริการ่วมโครงการ SEAS กับม.วลัยลักษณ์


นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา รวม 23 คน ร่วมโครงการ Field Study Program on: “Southeast Asia Studies: Multicultural Society and Religions (SEAS)” กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการ Field Study Program on: “Southeast Asia Studies: Multicultural Society and Religions (SEAS) เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาและสังคมของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์สุนทร บุญแก้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์สุนทร บุญแก้ว บอกถึงโครงการ SEAS ว่า เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มีเป้าหมายเพื่อการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาและสังคมของประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) จากประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย คือ Universiti Sains Malaysia (USM) ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์จาก Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) ประเทศญี่ปุ่นและ St. Edward’s University (SEU) ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 23 คน ลักษณะของกิจกรรมมีทั้งการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงพื้นที่จริงเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชน ทั้งในเรื่องของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ซึ่งประกอบด้วย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ โรงเรียนสอนศาสนาของชาวมุสลิม มัสยิด กูโบต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนการศึกษาการละเล่นหนังตะลุงที่พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุงสุชาติด้วย

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังจะได้ลงพื้นที่ไปใช้ชีวิตแบบโฮมสเตย์กับชุมชนคีรีวง ดูกลุ่มอาชีพต่างๆของคีรีวง สัมผัสวิถีชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรมของคนในชุมชนคีรีวง ทั้งนี้คาดว่านักศึกษาจะได้ศึกษาและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านพหุสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และในเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอย่างเต็มที่ อีกทั้งจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงมิตรภาพที่ดีระหว่างกันกลับไปอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP