ข่าวเด่น

นักวิจัยทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอบทความในงาน “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและจุดประกาย สร้างแรงกระเพื่อมต่อนโยบายวิจัยและการพัฒนานักวิจัยให้กับสังคมไทย โดยมีบทความร่วมนำเสนอกว่า 300 บทความ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยส่งเสริมให้มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษา และถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมสืบไป ดังนั้น กิจกรรมการประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งนี้ ถือเป็นการตอบสนองต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและจุดประกาย สร้างแรงกระเพื่อมต่อนโยบายวิจัยและการพัฒนานักวิจัยให้กับสังคมไทย ตลอดจนเพื่อให้ขับเคลื่อนงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ โดยการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้มีบทความที่ร่วมนำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 316 บทความ แบ่งเป็นภาคบรรยาย จำนวน 191 บทความ และภาคโปสเตอร์ จำนวน 128 บทความ จากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ รวม 46 สถาบัน ครอบคลุมใน 7 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มการจัดการ กลุ่มสารสนเทศและมัลติมีเดีย และกลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ และศิลปกรรม

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล บรรยายพิเศษเรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศไทย” ศาสตราจารย์ ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2555 บรรยายพิเศษ เรื่อง "วิจัยจากศูนย์ (ZERO)...สูตรสำเร็จบนความเรียบง่าย" ดร.เลิศชาย ศิริชัย อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายเรื่อง “ข้อคิดใหม่ในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์”

นอกจากนี้ยังมีงานประชุมวิชาการ “การเรียนรู้เชิงรุก” การประชุมวิชาการ “ชีวเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์“ และการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมจัดในครั้งนี้ได้แก่ หน่วยประสานงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.ภูมิภาค ภาคใต้) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กลุ่มวิจัยสร้างเสริมและป้องกันโรคในชุมชน และกิจกรรมอื่น ๆ

ประมวลภาพ


TOP