ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาไปศึกษา และปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ส่งนักศึกษาไปศึกษาและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2556) จำนวน 5 คน ดังนี้

นักศึกษาแลกเปลี่ยน (ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา แบบถ่ายโอนหน่วยกิต)
1. Miss Suhaila Panoh สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2. Miss Yanna Rahangpai สำนักวิชาศิลปศาสตร์

รายวิชาที่ไปศึกษา
1) EAP Study Skills (3 credits)
2) Foundation English (2 units)
3) English for Academic Purposes (EAP) (2 units

นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. Mr. Peerayut KORPIUM วิชาเอก Chemical and Process Engineering สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร

2. Mr. Warunyoo SEYSAWA วิชาเอก Chemical and Process Engineering สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

3. Miss Jaravee KUNLUCK วิชาเอกภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สนใจสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน หรือสมัครชิงทุนไปศึกษาระยะสั้น ณ ต่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษาที่สนใจไปฝึกสหกิจศึกษาต่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ


TOP