ข่าวเด่น

อธิการบดีมวล. ลงนามรับทุนสนับสนุนวิจัยด้านการเกษตรเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ลงนามในสัญญารับทุนการวิจัยเรื่องอาหารเพื่อความมั่นคง การวิจัยพื้นที่สูง และปาล์มน้ำมัน ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2556 ร่วมกับ นายสุขวัฒน์ จันทรปรรณิก ที่ปรึกษาด้านวิจัยการเกษตรเชิงสาธารณะ และพัฒนาบุคลากรวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และคุณกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก สวก.ในครั้งนี้ คือ โครงการวิจัยทางการเกษตร เรื่อง การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่สำคัญในปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณ ภาพจากงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

TOP