ข่าวการศึกษา

นักศึกษาต่างชาติเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง


ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินโครงการ THAI CULTURE APPRECIATION เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สภาพสังคมไทย และการใช้ชีวิตของชาวไทย โดยกิจกรรมในครั้งแรก จัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มีนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวน 12 คนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ ประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

กิจกรรมในครั้งนี้ ให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญประเพณีลอยกระทง การทำกระทง รวมทั้งเรียนร้องเพลงลอยกระทง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงและการร้องเพลงลอยกระทง และคุณจรรจิรา คุ้มสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สาธิตการทำกระทงและสอนให้นักศึกษาต่างชาติทำกระทง

นักศึกษาต่างชาติผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกสนุกสนานและชื่นชอบกิจกรรมในครั้งนี้ และได้ขอให้ส่วนวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่อไปอีก

ประมวลภาพ

TOP