ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำครูและนักเรียนรร.ป่าพะยอมพิทยาคมทำวิจัยโลกร้อนกับหอยนางรมที่อ่าวบ้านดอน

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีและคณะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการทำโครงการการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผ่านการเจริญเติบโตของหอยนางรม ในการนี้ ทางศูนย์ฯ ได้เชิญ อาจารย์ภาณีนี วรเนติวุฒิ และ อาจารย์สมจิตร ตีบกลาง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จำนวน 6 คนเข้าร่วมวิจัย นักเรียนได้ทำการวัดขนาดตัวอย่างหอยนางรมทั้งความกว้าง, ความยาวและ ความหนา ศึกษาอัตราการอยู่รอดของหอยนางรม ศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกับหอยนางรมตัวอย่าง และวัดคุณภาพน้ำที่อ่าวบ้านดอนเช่น วัดค่า pH, อุณหภูมิ เป็นต้น ณ อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2556 นักเรียนได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทำการวัดมาเป็นเวลา 6 เดือน


TOP