ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานธุรการ สำนักวิชาการจัดการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ในรับสมัครครั้งที่ 2/2556 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 15 ราย ดังนี้

001 นางสาวบงกช บุษบา 004 นางสาวพรรณิษา อักษรเวช
005 นางสาวรัชนี จันทร์รอด
006 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยสุวรรณ
007 นางรจนา สายวารี
008 นางสาวศรีทิพย์ ศรีทองปลอด
009 นางรสริน อัครด่านสกุล
012 นางสาวอัมพลิกา นุ่นสังข์
013 นางสาววันเพ็ญ จันทร์เมธา
015 นางสาวจรรยาพร บวรธนสาร
016 นางสาวเสาวรส ไชยโม
017 นางสาวดวงเดือน ส้มแป้นเมือง
018 นางสาวติยาพร ชูข่วย
021 นางสาวมยุรา พรหมเดช
100 นางสาวสุนิสา โคจีจุล

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ

TOP