เชิญชวนสัมมนา "ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน" ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์