นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารรณสุขศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ 120,000 บาท