ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารรณสุขศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ 120,000 บาท

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวรุ่งทิพย์ ชนะพันธ์ นางสาวแพรวรุ่ง เหมรัญ นายธีรภัทร ศิริเสถียร และ นายสมประสงค์ หนูกัน เข้ารับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมโครงการ “บ้านเธอ บ้านฉัน ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” จำนวน 120,000 บาท จากบริษัทไทยบริดจ์สโตน จำกัด โดยมี นายโทโมมิชิ โอกาดะ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โครงการ “บ้านเธอ บ้านฉัน ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรู้และสามารถรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น พร้อมทั้งนำแนวความคิดของชาวบ้านมาประยุกต์กับวิทยาศาสตร์

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 6 โครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทไทยบริดจ์สโตน จำกัด ในปีนี้ จากโครงการที่ส่งเข้าเพื่อพิจารณารอบสุดท้ายจาก 12 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP