อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ต้อนรับอธิการบดี Kogakuin University