ข่าวทั่วไป

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ต้อนรับอธิการบดี Kogakuin University

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ที่ห้องรับรอง อธิการบดี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Akisato Mizuno President of Kogakuin University พร้อมด้วย Prof.Shigeru Kato Dr.Yuji Sakai และ Dr.Miyuki Kamachi ในโอกาสเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2555 และงานเลี้ยงรับรองผู้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


TOP