ข่าวเด่น

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2555วันนี้ (วันที่ 10 สิงหาคม 2556) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยในปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 5 คน ได้แก่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สาขาไทยศึกษาบูรณาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี สาขาสถาปัตยกรรม และศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรี จาก 10 สำนักวิชา รวมทั้งสิ้น 1,305 คน พร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลแก่บัณฑิตผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น โล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์แก่บัณฑิตผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้วย

ในการนี้ได้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมจะทราบดีอยู่แล้ว ปัจจุบันประเทศไทยจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า เพื่อให้เท่าทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในภูมิภาคและในสังคมโลก แต่การที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าขึ้นได้จริงนั้น จำเป็นต้องกระทำพร้อมกันไปทุก ๆ ด้าน โดยอาศัยหลักวิชาการและกำลังของทุกคนทุกฝ่าย บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ตนได้ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นอย่างดี มีทักษะความชำนาญที่จะปฏิบัติกิจการงานให้สำเร็จลุล่วงมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าพร้อมอยู่ในตัวแล้ว ย่อมเป็นที่หวังได้ว่าแต่ละคนจะเป็นกำลัง และจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างสำคัญสืบต่อไป จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความอุตสาหะพากเพียร ด้วยสติความยั้งคิด ด้วยความยึดมั่นในคุณธรรมและสามัคคีธรรม ที่สำคัญ จะต้องรู้จักใช้วิชาความรู้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติกิจการงานเพื่อส่วนรวม โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก หากแต่ละคนจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาใคร่ครวญให้เข้าใจ แล้วนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล ก็จะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความดีงามให้แก่ตนตลอดถึงความเจริญวัฒนาก้าวหน้าให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สืบไป

อนึ่ง ผู้ได้รับพระราชทานโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
นางสาวขนิษฐา โต๊ะอิสอ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นางสาวรสิตา รักสกุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นายวรุต วุฒิพงศ์ สำนักวิชาการจัดการ นายวิวัฒน์ จันทร์กำเนิด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และนายเอกชัย อนุรัตน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และผู้ได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 2 คน ประกอบด้วย ดร.ทิพย์วัลย์ สุทิน อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู และ ดร.เลิศชาย ศิริชัย อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย

คำประกาศเกียรติคุณปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

  1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์
  2. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี
  4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
  5. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

คำประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

  1. อาจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุทิน
  2. ดร.เลิศชาย ศิริชัย

ประกาศเกียรติคุณศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWARD” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ประมวลภาพ


TOP