ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "เสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน : ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน" (Shadow Play of Asean)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนวิเทศสัมพันธ์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “เสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน : ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน” (Shadow Play of Asean) ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมิติทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีรากเหง้าเดียวกันมาเป็นตัวเชื่อมโยงความเข้าใจ เกิดสำนึกร่วมของกลุ่มประชาคมอาเซียน อันจะนำไปสู่การร่วมมือในด้านต่าง ๆ ตามความมุ่งหวังของประชาคมอาเซียนที่กำหนดไว้ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่มรดกคุณค่าทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมด้านการเล่นเงา ซึ่งถือเป็นศิลปะการละเล่นที่แพร่หลายอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนมาช้านาน โดยในแต่ละพื้นที่จะมีการละเล่นเงาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ หากได้มีการจัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะก่อให้เกิดความเข้าใจในรากเหง้าทางศิลปะและวัฒนธรรม เกิดการกระตุ้นให้เยาวชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในมรดกด้านศิลปะและวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การสืบทอดไปยังกลุ่มเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป

ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “เสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน : ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน” (Shadow Play of Asean) โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้
- การเสวนาวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการในเรื่องศิลปะการเล่นเงา โดยนักวิชาการ และนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
- ชมนิทรรศการ “ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน”
- ชมการแสดงสาธิตศิลปะการเล่นเงาจากกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น จีน กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย

ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0-7567-2508-10 โทรสาร 0-7567-2507 หรือE-mail address : jsaifon@gmail.com ภายในวันที่ 5 กันยายน 2556 นี้กำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ “เสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน : ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน”

Conference Program “In Support of ASEAN’s Identity: The Shadow Play in ASEAN”

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP