ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ท่าน โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น มวล. จำนวน 2 ท่าน และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 5 คน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรฯ ซึ่งในปีนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ท่าน คือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สาขาไทยศึกษาบูรณาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี สาขาสถาปัตยกรรม และศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.ทิพย์วัลย์ สุทิน อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู ดร.เลิศชาย ศิริชัย อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย และผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ จำนวน 5 คน คือ นางสาวขนิษฐา โต๊ะอิสอ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นางสาวรสิตา รักสกุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นายวรุต วุฒิพงศ์ สำนักวิชาการจัดการ นายวิวัฒน์ จันทร์กำเนิด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และนายเอกชัย อนุรัตน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวแสดงความยินดี จากนั้น ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในนามชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นเป็นการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 ชุด


การจัดเลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษนี้ ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Akisato Mizuno, President of Kogakuin University จากประเทศญี่ปุ่น เป่าขลุยญี่ปุ่น จำนวน 1 เพลง นอกจากนี้ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาไทยศึกษาบูรณาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรม รองศาสตราจารย์สุรพล สุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมบรรเลงดนตรี โดยมี ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และนายณัฐพล รักษ์ดี ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบรรเลงเครื่องกำกับจังหวะ จำนวน 2 เพลง คือ เพลงลาวดวงเดือนและเพลงค้างคาวกินกล้วย

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และตัวแทนผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ กล่าวแสดงความรู้สึกพร้อมรับมอบของที่ระลึก จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามลำดับ

ประมวลภาพ


TOP