ข่าวเด่น

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2556นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 20 คน ได้รับทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 630,000 บาท

พิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในปีนี้มีนักศึกษาภาคใต้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้ารับทุน สถาบันละ 20 คน

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทไทยบริดจสโตน ซึ่งประกอบด้วย คุณโทโมมิชิ โอกาดะ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน คุณอรรนพ วงศ์เจริญสถิต ผู้จัดการโรงงานหนองแค คุณอะสึโอะ นัมบุ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร คุณภูวดล น้ำดอกไม้ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และคุณกัณยธร รักสุข เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ศรีสุวรรณ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาด้วย

คุณภูวดล น้ำดอกไม้ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ที่ช่วยสนับสนุนด้านการเงินแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และต้องการการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ เพื่อให้สำเร็จเป็นบัณฑิตที่ดีของสังคมต่อไป จากนั้นคุณโทโมมิชิ โอกาดะ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินได้เป็นผู้มอบทุนการศึกษา และกล่าวแสดงความยินดีพร้อมกับกล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับทุน

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย

1) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 7 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ได้แก่ นางสาวพรพิมล แต้มประสิทธิ์ นางสาวปิยะพร คำผิว นางสาวภักษร บุตรแสน นางสาวกัลยรัตน์ แก้วแกม นางสาวเกศินี ศรีรัตนโชติ นางสาวกชกนก หนูเสมียน และนางสาวสุชาดา เติมเต็ม

2) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 6 ทุน ทุนละ 35,000 บาท ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ มาสขาว นางสาวอาทิตยา ธาราฉาย นายวัชรากร พาลีกัณฑ์ นายทไวพล ทองอินตา นายฮิลมี ซามะเฮง และนายราชิต ดลระหมาน

3) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ได้แก่ นางสาวรอฮานา หราหนิ นางสาวเกล้ากาญจน์ ภาคอุทัย นางสาวเจนจิรา เพชรเพ็ง นางสาวเนตรนภา สุวรรณะ นางสาวแพรวรุ่ง เหมรัญ นางสาวรอฮีมะห์ สะแม และนางสาวอาอีเสาะ ทากือแน


จากนั้นผู้แทนนักศึกษาที่ได้รับทุนจากทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อบริษัทไทยบริดจสโตน ที่ได้มอบทุนการศึกษา และจะใช้ทุนที่ได้รับนี้อย่างรู้คุณค่า โดยจะตั้งใจเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สำเร็จการศึกษาเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป


อนึ่ง บริษัทไทยบริดจสโตน ได้มอบทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่มหาวิทยาลัยแต่ละภาคในประเทศไทย ต่อเนื่องมาโดยตลอด สำหรับในปีการศึกษา 2556 บริษัทฯ ได้พิจารณามอบทุนไปแล้วเป็นจำนวนเงิน มากกว่า 6 ล้านบาท


TOP