ขอเชิญอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต เบื้องต้น รุ่น 2 วันที่ 20 กันยายน 2556 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี