ข่าวทั่วไป

งาน ดนตรีในสวน “Pride of Walailak” ครั้งที่ 1
ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2555 ภายในงานดนตรีในสวน “Pride of Walailak” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ลานน้ำพุ อาคารไทยบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิต ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และนักดนตรีร่วมในพิธีเปิด

การแสดงดนตรีในสวน “Pride of Walailak” จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ สร้างมิตรภาพ ความผูกพันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาผ่านสุนทรียแห่งเสียงดนตรีเนื่องในโอกาสแห่งความสำเร็จ ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2556 โดยส่วนประชาสัมพันธ์ร่วมกับสโมสรวลัยลักษณ์ หน่วยพัฒนาองค์กร และส่วนกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร : อุทยานการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส โดยมีการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีสากล (WMC) วง Sixty Band โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วง WU Ensemble โดยนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาร่วมแสดงดนตรีในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม

TOP