ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS for windows