ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS for windows

ศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS for windows ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ซึ่งปัจจุบันนี้เทคนิคทางสถิติต่างๆ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งที่ผู้วิจัยควรนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัยเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ดีมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นจึงจำเป็นต่อบุคคลที่สนใจทำวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยตนเองโดยใช้ โปรแกรม SPSS for windows เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็ว ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องและน่าเชื่อถืออันจะทำให้ผลการวิจัยที่ศึกษามีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวิชาการในด้านต่างๆของประเทศต่อไป

พิเศษ หากสมัครพร้อมชำระเงินก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2556 รับส่วนลดสูงถึง 10 % และหากสมัครและชำระเงินพร้อมกัน 5 คนขึ้นไป รับส่วนลดทันทีท่านละ 15 %

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wms-btedc.wu.ac.th/

TOP