เชิญอบรม “การสร้างงานนำเสนอด้วย Ms Power Point 2010 รุ่น 4 วันที่ 13 ก.ย.56