เชิญครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาเข้าอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การสอนเศรษฐศาสตร์...ขั้นเทพ"