ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานธุรการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ในการรับสมัครครั้งที่ 3/2556 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 8 ราย ดังนี้
001 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยสุวรรณ
002 นางสาวศรีทิพย์ ศรีทองปลอด
003 นางรสริน อัครด่านสกุล
006 นางสาวอัมพลิกา นุ่นสังข์
009 นางสาวมยุรา พรหมเดช
012 นางสาวราตรี ทองนุ่น
013 นางสาวพรรณิษา อักษรเวช
100 นางสาวสุนิสา โคจีกุล

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21สิงหาคม 2556
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่า สละสิทธิ์การสอบ


TOP