ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานธุรการ สำนักวิชาการจัดการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2556 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 15 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวติยาพร ชูช่วย
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวสุนิสา โคจีจุล

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP