ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีน และนักวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2556 สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาวิชาภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา และนักวิชาการ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาวิชาภาษาจีน)
012 นางสาวนูรีฮัน ฮะแว

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2. ตำแหน่งนักวิชาการ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
002 นายสุธีกร ไชยะ
008 ว่าที่ ร.ต.โชคชัย คงชนะ
009 นางสาวอาภาภรณ์ ปานดุก
010 นางสาวปวิตรา โสมภีร์
011 นางสาวณัฏฐณิชา รังษี
100 นางสาวมาริสา จินดามณีวรรณ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราชTOP