ข่าวเด่น

สัมมนาวิชาการ “ผ้ายก” ภูษานคราแดนใต้


รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมและเชิญสื่อมวลชน  บันทึกภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผ้ายก” ภูษานคราแดนใต้ ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2556 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   เพื่อถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ เปิดเผยว่า ผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่เลื่องลือมาแต่โบราณมีกระบวนการทอที่ซับซ้อน ประณีตบรรจง ต้องอาศัยฝีมือเชิงช่างชั้นสูงในการรังสรรค์คือ “ผ้ายก” ซึ่งมีแหล่งทอกระจายอยู่ทั่วภาคใต้ ในพื้นที่ นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา และปัตตานี รูปลักษณ์อันวิจิตรงดงามของผ้ายกเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของราชสำนักสยามมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ได้รับเลือกเป็นพระภูษาทรงของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนเครื่องแบบของขุนนาง และถือเป็นสิ่งของที่เชิดหน้าชูตาบ้านเมืองสำหรับพระมหากษัตริย์พระราชทานแก่ผู้นำประเทศเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศ ภูมิปัญญาด้านการทอผ้ายกดังกล่าว แม้ยังคงได้รับการสืบสาน และดำรงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ แต่ก็ซบเซาด้วยกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม จำนวนช่างฝีมือลดน้อยถอยลง ส่งผลให้ภูมิปัญญาการทอผ้ายกค่อย ๆ เลือนหายไปจากสังคมภาคใต้

จากคุณค่าและความสำคัญของผ้าทอภาคใต้ดังกล่าว อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จึงกำหนดจัดโครงการศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้ : ผ้าทอสื่ออัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมแดนใต้ขึ้น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ และภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทอผ้าพื้นบ้านของจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคใต้ไว้อย่างเป็นระบบหมวดหมู่ และนำไปสังเคราะห์เผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนิทรรศการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันจะยังประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  โดยในเบื้องต้นได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผ้ายก” ภูษานคราแดนใต้ ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2556 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ชมนิทรรศการ และการแสดงแฟชั่นโชว์ “ผ้ายก” ภูษานคราแดนใต้ ดังกล่าวฟรี

 

กำหนดการ
สัมมนาวิชาการ “ผ้ายก” ภูษานคราแดนใต้
วันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

**************************

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม 2556
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิด
- ประธานพิธีเปิด : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดกรวยถวาย
ราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- กล่าวรายงานโดย : รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
- ประธานกล่าวเปิดงาน / ชุดการแสดงแฟชั่นโชว์ “ผ้ายก” ภูษานคราแดนใต้
- ประธานตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ /ประธานและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม ชมนิทรรศการ
10.00 – 10.15 น.  พักอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. การเสวนาเรื่อง  “ภูมิปัญญาผ้ายก  : มุมมองประวัติศาสตร์และกระบวนการ
ทอผ้า ในภาคใต้”
โดย... อาจารย์ธีรพันธุ์  จันทร์เจริญ  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
12.00 – 13.00 น.  พักอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น.  การเสวนาเรื่อง “พลิกมุมมองลองแลผ้า” (ศิลปะและคุณค่าความเป็นมนุษย์)
โดย... รศ.ทรงศักดิ์  ปรางค์วัฒนากุล
อาจารย์วีรธรรม  ตระกูลเงินไทย
ดำเนินรายการโดย... อาจารย์เรวัต  สุขสิกาญจน์
15.30 – 15.45 น.  พักอาหารว่าง
15.45 – 16.30 น. สรุปผลการเสวนาประจำวัน / อภิปราย/ ตอบข้อซักถาม
โดย.... คณะวิทยากร
ดำเนินรายการโดย... รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และ นางอัญชลี  ทองคง ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์        
   
วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม 2556
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/ชมนิทรรศการ
09.00 – 10.15 น.  การเสวนาเรื่อง “ผ้ายกในภาคใต้”
วิทยากร :        ผศ.ดร.จันทรา  ทองสมัคร ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผศ.อัมพร  ศรประสิทธิ์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ธีรพันธุ์  จันทร์เจริญ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อาจารย์อุบลศรี อรรถพันธุ์ ม.ทักษิณ
ผศ.จุรีรัตน์  บัวแก้ว ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
10.15 – 10.30 น. พักอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.  การเสวนาเรื่อง “ผ้ายกในภาคใต้” (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.  พักอาหารกลางวัน
13.00 – 15.15 น. การเสวนาเรื่อง “การดำรงอยู่ของช่างทอและผ้าทอในยุคทุนนิยมดอทคอม”
วิทยากร คุณสมชาย  แก้วทอง (ไข่บูติก)
คุณวิภา ฟู (นักการตลาด เจ้าของร้าน 12 นักษัตร)
นายวิชัย  มาระเสนา (ประธานกลุ่มทอผ้าเกาะยอ)
(ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช)
ดำเนินรายการโดย  นางอัญชลี  ทองคง นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ม.สงขลานครินทร์
15.15 – 15.30 น. พักอาหารว่าง
15.30 – 16.30 น. การเสวนาเรื่อง “การดำรงอยู่ของช่างทอและผ้าทอในยุคทุนนิยมดอทคอม” (ต่อ)
                                                            และปภิปราย/ตอบข้อซักถาม
16.30 – 16.45 น. บอกกล่าวแผนงานความร่วมในปีต่อไป /กล่าวปิดการสัมมนาฯ
โดย... เจ้าภาพร่วม 3 สถาบัน (ม.วลัยลักษณ์ ม.สงขลานครินทร์ และ
ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี)


*********************************************

หมายเหตุ : เชิญชมนิทรรศการ “ผ้ายกกับวิถีชีวิตคนใต้” เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๑ สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี
และพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 

ประมวลภาพ

 


TOP