ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมบริการวิชาการตรวจวัดคุณภาพน้ำและน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ENH-321 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติของคลองสายต่างๆ ได้แก่ คลองท่าแพ คลองท่าโหลน คลองท่าเลา และคลองตม ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อพัฒนาเป็นข้อมูลคุณภาพน้ำ สำหรับการวางแผนเพื่อพัฒนาในอนาคต โดยโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือของหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ในการร่วมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและฝึกนักศึกษาให้ได้ปฏิบัติงานจริงๆ ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ihh.wu.ac.th

TOP