นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมบริการวิชาการตรวจวัดคุณภาพน้ำและน้ำเสีย