รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เรียนที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง 31 ส.ค.56