ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนายธวัชชัย บัวทิพย์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร