ข่าวการศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนายธวัชชัย บัวทิพย์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนายธวัชชัย บัวทิพย์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ "การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มโดยใช้โซเดียมคาร์บอเนตบนอลูมินาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและอาศัยการให้ความร้อนด้วยพลังงานไมโครเวฟ"(Development of continous Biodiesel process from Palm Oil Using Na2CO3/AI2O3 Catalysts with microwave-aided heating) ในวันจันทร์ที 26 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารวิชาการ 5 โดยมี ผศ.ดร.บวรลักษณ์ อุนคานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นกรรมการสอบ

TOP