ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไม้ ครั้งที่ 2

หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ดำเนินการในการจัดตั้งหน่วย มวล.-วช.ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ ในปี 2555 เพื่อดำเนินงานในการบริการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไม้ รวมถึงจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีทางไม้ ซึ่งในขณะนี้ทางหน่วยวิจัยฯ ได้ดำเนินงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไม้ให้แก่โรงงานในเขตภาคใต้ อาทิ การติดตั้งระบบการอัดน้ำยาไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การติดตั้งระบบพัฒนาการวัดความเค้นในเนื้อไม้ในระหว่างการอบเพื่อลดการแตกของไม้ เป็นต้น

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการภาคอุตสาหกรรม ทางหน่วยวิจัยฯภายใต้การดำเนินงานของหน่วย มวล.-วช.ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ จะได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไม้ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีการป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้ยางพารา...ในโลกปัจจุบันและโลกแห่งอนาคต” ในวันที่ 16-18 กันยายน 2556 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงแรมเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อนี้จะได้นำเสนอและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการป้องกันการเสื่อมสภาพไม้ อันเป็นผลงานวิจัยของหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ และหน่วยวิจัยความเป็นเลิศพลาสมาประยุกต์เพื่อการกสิกรรม การพัฒนางานวิจัยเพื่อให้นำไปใช้ได้จริงในระบบอุตสาหกรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นการพัฒนางานอีกขั้นของทีมนักวิจัยในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงทีมงานของหน่วยวิจัยไม้ฯ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไม้ยางพารา และตรงต่อสโลแกนของหน่วยวิจัยไม้ฯ ที่ว่า “ศึกษาไม้อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ไม้อย่างรู้ค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”


TOP