ขอขอบพระคุณปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและปศุสัตว์อำเภอท่าศาลาที่ให้ความอนุเคราะห์ทำหมัน