จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก”ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2556