ข่าวเด่น

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มวล. จัดสัมมนา "ผ้ายก ภูษานคราแดนใต้"อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดสัมมนา "ผ้ายก ภูษานคราแดนใต้" เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม กล่าวว่า การจัดสัมมนา "ผ้ายก ภูษานคราแดนใต้" เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในการทรงส่งเสริมและอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองของไทย และได้รับการยกย่องไปทั่วโลก นับได้ว่าเป็นความกล้าหาญ ความดีงามและความสวยงามของการร่วมมือกันของ 3 สถาบันในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้ายก ทำอย่างไรให้ผ้ายกที่ใช้เฉพาะงานหรือกับคนบางกลุ่มเท่านั้น ให้สามารถนำมาประยุกต์และพัฒนาให้เข้ากับวัยรุ่นหรือร่วมสมัย เพื่อให้อนุรักษ์ผ้ายกให้ยังคงอยู่และสอดคล้องกับการพัฒนาและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมควบคู่กันไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ กล่าวว่า รูปลักษณ์อันวิจิตรงดงามของผ้ายกเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของราชสำนักสยามมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ได้รับเลือกเป็นพระภูษาทรงของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนเครื่องแบบของขุนนาง และถือเป็นสิ่งของที่เชิดหน้าชูตาบ้านเมืองสำหรับพระมหากษัตริย์พระราชทานแก่ผู้นำประเทศเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศ มีแหล่งทอกระจายอยู่ทั่วภาคใต้ อาทิ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา และปัตตานี เป็นต้น ภูมิปัญญาด้านการทอผ้ายกดังกล่าว แม้ยังคงได้รับการสืบสาน และดำรงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ แต่ก็ซบเซาด้วยกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม จำนวนช่างฝีมือลดน้อยถอยลง ส่งผลให้ภูมิปัญญาการทอผ้าผ้ายกค่อย ๆ เลือนหายไปจากสังคมภาคใต้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จึงได้ร่วมกันจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผ้ายก” ภูษานคราแดนใต้ เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านภูมิปัญญาผ้าทอในมิติทางด้านประวัติศาสตร์ กระบวนการผลิต แหล่งทอผ้า ศิลปะบนผ้าทอ และคุณค่าความเป็นมนุษย์ อันจะยังผลให้เกิดการนำแง่มุมความรู้จากเวทีสัมมนาวิชาการดังกล่าวไปสังเคราะห์และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ แก่สังคมวงกว้าง


ก่อนเริ่มการสัมมนา ได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้ายก “จากราชธานี สู่วิถีชีวิต” จากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 12 ชุด โดยเป็นชุดผ้ายกโบราณที่สวมใส่ในราชสำนักแต่โบราณและชุดที่นำผ้ายกมาประยุกต์เป็นชุดสมัยใหม่ที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมสัมมนา ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “ภูมิปัญญาผ้ายก : มุมมองประวัติศาสตร์และกระบวนการ
ทอผ้า” ในภาคใต้”โดย... อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี การเสวนาเรื่อง “พลิกมุมมองลองแลผ้า” (ศิลปะและคุณค่าความเป็นมนุษย์) โดย... รศ.ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ดำเนินรายการโดย... อาจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การเสวนาเรื่อง “ผ้ายกแดนใต้” โดย อ.ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ผศ.อัมพร ศรประสิทธิ์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์อุบลศรี อรรถพันธุ์ ม.ทักษิณ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และอาจารย์พิชัย แก้วขาว วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ การเสวนาเรื่อง “การดำรงอยู่ของช่างทอและผ้าทอในยุคทุนนิยมดอทคอม” โดย นางศยามล คชสวัสดิ์ ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจาย จ.สุราษฎร์ธานี นางอารอบ เรืองสังข์ ประธานกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี จ.ตรัง นายธีระพงศ์ บรรณราช นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินรายการโดย นางอัญชลี ทองคง นักวิชาการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ม.สงขลานครินทร์

อนึ่ง ขอเชิญผู้สนใจชมนิทรรศการ “ผ้ายกกับวิถีชีวิตชาวใต้” เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๑ สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ


TOP