ศูนย์เครื่องมือฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทฤษฏีและหลักการการใช้งาน การบำรุงรักษาและการประยุกต์ใช้งานเครื่องหาค่าพลังงานความร้อน (Auto-Bomb Calorimeter)